شرکت ساخت و ساز
021-83315 از ساعت 9 صب تا 6 عصر

جذب نیروهای مجرب

تحویل فرم های استخدام

آیا شما هم با مشکلات مربوط به جذب نیروهای مناسب درگیر بوده اید؟ آیا بعضی از نیروهایی که استخدام کرده اید انگار برای این کار ساخته نشده اند و انتظارات شما را برآورده نمیکنند؟ آیا با درگیری ها و ضررهای استخدام و بعد اخراج نیروهای نامناسب روبرو بوده اید؟

مقدار ریزش نیروی کار در دنیا و به خصوص امریکا بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد است و اینطور که مشاهده میشود در ایران نیز این مقدار اگر بیشتر نباشد کمتر نیست.

مدیر یک مجموعه وظایف بسیار مهمی دارد که ارتباط مستقیم با موفقیت و سود آوری مجموعه دارد. یکی از وظایف مدیر در خصوص نیروی انسانی عبارت است از:

آیا شما هم با مشکلات مربوط به جذب نیروهای مناسب درگیر بوده اید؟ آیا بعضی از نیروهایی که استخدام کرده اید انگار برای این کار ساخته نشده اند و انتظارات شما را برآورده نمیکنند؟ آیا با درگیری ها و ضررهای استخدام و بعد اخراج نیروهای نامناسب روبرو بوده اید؟

مدیر یک مجموعه وظایف بسیار مهمی دارد که ارتباط مستقیم با موفقیت و سود آوری مجموعه دارد. یکی از وظایف مدیر در خصوص نیروی انسانی عبارت است از:

  1. استخدام نیروی انسانی عالی
  2. هدایت و ارتقای توانایی های نیروها
  3. نگهداشت نیروهای انسانی ارزشمند

علاوه بر زمان ارزشمندی که جذب نیروی انسانی از مدیریت میگیرد، این کار هزینه های پیدا و پنهان زیادی دارد.