شرکت ساخت و ساز
021-83315 از ساعت 9 صب تا 6 عصر

قراردادها

مدیریت منابع

اقرارداد یا عقد طبق ماده 183 قانون مدنی عبارت است از اینکه: یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آن¬ها قرار گیرد. طرف قرارداد ممکن است یک یا چند انسان (شخص حقیقی) یا شرکت¬ها و موسسات دولتی و غیر دولتی (شخص حقوقی) باشند ...
بررسی ماهیت حقوقی عقد یا قرارداد و نکات کاربردی بسیار مهم در تنظیم قرارداد است