شرکت ساخت و ساز
021-83315 از ساعت 9 صب تا 6 عصر

مقاله های اجتماعی

سود از ۱۵ تا ۲۳ درصد رشد کرد

به دنبال فرصتی که بانک مرکزی در اختیار شبکه بانکی قرار داد تا سپرده‌های مشتریان را تمدید و یا تغییر دهند آنها نیز در این فاصله‌ چند روزه اقدام کنید.به دنبال فرصتی که بانک مرکزی در اختیار شبکه بانکی قرار داد تا سپرده‌های مشتریان را تمدید و یا تغییر دهند آنها نیز در این فاصله‌ چند روزه اقدام کنید.

سود از ۱۵ تا ۲۳ درصد رشد کرد

واگذاری پهنای باند اینترنت به اپراتورها

به دنبال فرصتی که بانک مرکزی در اختیار شبکه بانکی قرار داد تا سپرده‌های مشتریان را تمدید و یا تغییر دهند آنها نیز در این فاصله‌ چند روزه اقدام کنید.به دنبال فرصتی که بانک مرکزی در اختیار شبکه بانکی قرار داد تا سپرده‌های مشتریان را تمدید و یا تغییر دهند آنها نیز در این فاصله‌ چند روزه اقدام کنید

واگذاری پهنای باند اینترنت به اپراتورها