شرکت ساخت و ساز
021-83315 از ساعت 9 صب تا 6 عصر

کسب و کار جدید

تجزیه و تحلیل سیاستی و نظارتی

کسب و کار جدید

کی از مهمترین عوامل آلوده کننده محیط زیست در جهان و به خصوص در کشور ما ایران، مصرف انرژی فسیلی در فضاهای مسکونی، برای تهیه آب گرم مصرفی و تامین گرمای فضای خانه است، که با هجوم روز افزون انسانها از روستاها به شهرها به تعداد مصرف کنندگان سوخت های فسیلی (که در واقع پایه های صنعت نوین جهان و از جمله ایران را شامل می شود) افزوده می شود.