شرکت ساخت و ساز
021-83315 از ساعت 9 صب تا 6 عصر

خدمات

برگزاری جلسات

برگزاری جلسات

تصمیم گیری اعضای هیت مدیره

جذب نیروهای مجرب

جذب نیروهای مجرب

تحویل فرم های استخدام

قراردادها

قراردادها

مدیریت منابع